Algemene voorwaarden

1. Organisatie

Talk About Sexuality (TAS) gevestigd te Emmen en richt zich op de ontwikkeling van interventies en educatie in relationele en seksuele vorming. Hieronder valt ook de ontwikkeling van scholing en training. De trainingen zoals vermeld op de website worden uitgevoerd door een extern trainer. 

2. Vertrouwelijkheid en privacy

Talk About Sexuality (TAS) garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. Persoonsgegevens van deelnemers aan trainingen die worden verzameld voor de uitgave van de certificaten worden naar de training digitaal verwijderd.

3. Kwaliteit

Talk About Sexuality (TAS) staat garant voor het kwaliteitsniveau van de trainingen en producten - en dat de trainer(s) en adviseur(s) gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt Talk About Sexuality (TAS), in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een vervangende datum van de training. 

4. Uitvoering

De trainer start met de uitvoering van de opdracht nadat de definitieve overeenkomst door de opdrachtgever is geaccepteerd. Dit gebeurt door middel van een goedkeuring of opdracht van de offerte van de opdrachtgever. De trainingsdata worden in overleg met de opdrachtgever en de trainer vastgesteld.

5. Betaling en verzending

Bij de bestelling van producten op de website levert Talk About Sexuality (TAS) het product na afloop van de betaling aan de opdrachtgever. Op de producten (aangeboden via de website www.lets-tas.nl) wordt geen garantie aangeboden. Er is ook geen regeling voor het terug ontvangen van de betaling, wanneer de opdrachtgever van de koop af ziet. Talk About Sexuality (TAS) is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het verzenden van het bestelde product.

6. Klachten

In het geval van een klacht met betrekking tot een product kan de opdrachtgever zich wenden tot de secretaris van Talk About Sexuality (TAS).

Zie hiervoor; klachtenregeling

7. Aansprakelijkheid

Talk About Sexuality (TAS) is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsmateriaal, trainingsinhoud, trainingsspecificaties, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.