Algemene voorwaarden

1. Organisatie

TAS (Talk About Sexuality) gevestigd te Emmen is opgericht door Gert Jan van den Top. TAS (Talk About Sexuality) richt zich op de ontwikkeling van interventies en educatie in relationele en seksuele vorming. Hieronder valt ook het aanbieden van trainingen die onder de regie van Gert Jan van den top (hierna; vertegenwoordiger) worden uitgevoerd.

2. Vertrouwelijkheid en privacy

TAS (Talk About Sexuality) garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. Persoonsgegevens van deelnemers aan trainingen die worden verzameld voor de uitgave van de certificaten worden naar de training digitaal verwijderd.

3. Kwaliteit

TAS (Talk About Sexuality) staat garant voor het kwaliteitsniveau van de trainingen en producten - en dat de trainer(s) en adviseur(s) gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een trainer/adviseur uitvalt, zorgt TAS (Talk About Sexuality), in overleg met opdrachtgever en in alle redelijkheid voor een vervangende datum van de training. 

4. Uitvoering

TAS (Talk About Sexuality) start met de uitvoering van de opdracht nadat de definitieve overeenkomst door de opdrachtgever is geaccepteerd. Dit gebeurt door middel van een goedkeuring of opdracht van de offerte van de opdrachtgever. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging is hierbij een minimale levertijd (zie website) of voorbereidingstijd (bij trainingen van 3 week) in acht genomen, tenzij anders met de opdrachtgever overeen gekomen. De trainingsdata worden in overleg met de opdrachtgever en de trainer vastgesteld.

5. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, arbeidsloon trainer, voorbereiding en nazorg inbegrepen. De trainingsprijs is exclusief reiskosten. De lesruimte, en audiovisuele hulpmiddelen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij dit anders is afgesproken.

6. Betaling en verzending

Bij de bestelling van producten op de website levert TAS (Talk About Sexuality) het product naar afloop van de betaling aan de opdrachtgever. Op de producten (aangeboden via de website www.lets-tas.nl) wordt geen garantie aangeboden. Er is ook geen regeling voor het terug ontvangen van de betaling, wanneer de opdrachtgever van de koop af ziet. TAS (Talk About Sexuality) is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens het verzenden van het bestelde product.

Bij het aanbieden van trainingen factureert TAS de opdrachtgever na afloop van de training. Daarbij hanteren zij een betalingstermijn van 30 dagen.

7. Annulering van een training

De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan TAS (Talk About Sexuality) een vergoeding verschuldigd van 50% van de offerteprijs.

8. Klachten

In het geval van een klacht met betrekking tot de training kan de opdrachtgever zich wenden tot de vertegenwoordiger van TAS (Talk About Sexuality).

Zie hiervoor; klachtenregeling

9. Aansprakelijkheid

TAS (Talk About Sexuality) is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.