Klachtenregeling

Bij Talk About Sexuality (TAS) kunnen klachten over trainingen, workshops of symposia binnenkomen. Dat kunnen klachten zijn over het beleid van de organisatie, over uitingen van de organisatie of over de externe trainer.

Klachtenbehandeling vormt een belangrijk aspect van servicegericht denken. Adequaat reageren is belangrijk om de relatie met opdrachtgevers te behouden of te verstevigen. Een onjuiste of onvolledige afhandeling van een klacht kan het imago van Talk About Sexuality (TAS) schaden. Dat moet natuurlijk vermeden worden. Daarom is een standaardprocedure uitgewerkt voor de behandeling van klachten.

Indien u een klacht heeft stellen we het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Dit kan per mail of schriftelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid geldt zowel voor Talk About Sexuality (TAS) als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt.

Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard en volgens Artikel 2, van de algemene voorwaarden.

  1. De aanspreekpersoon voor klachten is de secretaris van Talk About Sexuality (TAS), Stefania van den Top. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk ingediend worden. Indien u dit schriftelijk wenst te doen stuur dan uw klacht naar: info@lets-tas.nl of Talk About Sexuality (TAS) t.a.v. Stefania van den Top, Hesselterbrink 542, 7812 EN Emmen.

  2. De secretaris is verantwoordelijk voor de registratie, behandeling en afhandeling van de klacht. Bij afwezigheid wegens vakantie, ziekte of iets dergelijks, zorgt de secretaris voor vervanging. De klager zal binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk antwoord krijgen. Als de klacht niet binnen de twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt informatie verstrekt over de verdere procedure. De brief wordt ondertekend door de secretaris.

  3. In eerste instantie zal er in een informeel gesprek gezocht worden naar een acceptabele oplossing voor alle partijen.

  4. De klacht kan voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie indien hier behoefte aan is.

  5. Personen waarover wordt geklaagd, hebben recht op inzage in alle gegevens die voor hen relevant zijn, voor zover deze geen schade toebrengen aan derden.

  6. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling en opnieuw een klacht indient, is de secretaris verantwoordelijk voor de afhandeling. Bij de behandeling van deze klacht gelden dezelfde randvoorwaarden en procedures als bij de eerst ingediende klacht.

  7. Alle klachten en antwoorden worden geregistreerd op de daarvoor bestemde registratieformulieren en gearchiveerd door de secretaris.